یا مهدی

احادیث در مورد زنا

از حضرت صادق (ع) روايت شده که يعقوب به فرزندش فرمود : ای فرزندم زنا مکن که اگر پرنده زنا کند پرش بريزد.  از امام صادق (ع)  سؤال شد آيا مسلمان زنا می کند ؟ فرمود : آری ولی مسلمان چون فريب خورد زود توبه کند. در حديث ديگر آمده که از آن حضرت سؤال شد چرا زنا حرام است ؟ فرمود : به جهت مفاسدی که بر آن مترتب است مانند به هدر رفتن اموال ارث و گسيخته شدن روابط نسب و خويشاوندی و اينکه کسی پدر خود را نشناسد ، و بر چيده شدن محيط انس و الفت خانوادگی ...

از امام صادق (ع) رسيده که فرمود : زنازاده را نشانه هائی است : يکی دشمنی با ما اهلبيت ، دوّم علاقه زياد به زنا ، سوّم سبک شمردن دين ، چهارم بد حضوری با مردم . و کسی که با برادران دينی بد حضور و بد برخورد بود يا نطفه پدرش نباشد يا مادرش ردر حال حيض به وی باردار شده .

اميرالمؤمنين (ع) فرمود : دروغ می گويد کسی که خود را حلال زاده می داند و در عين حال زنا را دوست دارد .

سلمان فارسی گفت : کسی که موی سفيد در سر و رويش پديد آمده باشد و زنا کند خداوند در قيامت به وی نظر نکند .

حکایت :

پنج نفر را نزد عمر آوردند كه زنا كرده بودند، عمر امر كرد كه به هر كدام ، حدى اقامه شود. اميرالمؤ منين حاضر بود و فرمود: اى عمر! حكم خداوند درباره اينها اين نيست كه گفتى ! عمر گفت : شما درباره اينها حكم كن و حد اينها را خود جارى بفرما.حضرت يكى را نزديك آورد و گردن زد، ديگرى را رجم (سنگسار) كرد، سومى را حد تمام (هشتاد) زد، چهارمى را نصف حد زد و پنجمى را تعزيز و تاءديب نمود! عمر تعجب كرد و مردم در شگفت شدند. عمر پرسيد: يا اباالحسن پنج نفر در يك قضيه واحده بودند، پنج حكم مختلف درباره آنها اجرا كردى ؟!  امير المؤ منين عليه السلام فرمود: اما اولى ذمى بود كه زن مسلمانى را تجاوز كرد و از ذمه بيرون آمد و حدش جز شمشير نبود.
دومى مرد زن دار بود كه زنا كرد و رجم (سنگسار) نموديم . سومى مرد غير زندار بود و زنا كرد حد (هشتاد تازيانه ) زديم .  چهارمى عبد بود و نصف حد يا پنجاه تازيانه بر او زديم ، پنجمى مردى كم عقل بود و او را تعزير (چند تازيانه ) زديم . عمر گفت : زنده نباشم در ميان مردمى كه تو در آنها نباشى ، اى اباالحسن .

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت 18:40  توسط مریم  |